Comparteix:

Autos de xoc Newton-Hookians

Participants

Víctor Adell, Jordi Rodríguez i Martí Vives
Estudiants de Batxillerat Internacional d’Aula Escola Europea de Barcelona del curs 2015-16, becaris pel programa CiMs CELLEX.

Objectiu

A partir d’introduir dos elements a un auto de xoc que a priori no tenen res a veure, un pèndol simple i unes molles, es vol determinar el valor de l’acceleració de la gravetat.

Principi físic

En posar en marxa l'auto de xoc, el pèndol simple tindrà tendència a quedar-se en repòs, de forma que es podrà observar un desplaçament en direcció oposada al moviment del cotxe. Aplicant la segona llei de Newton es podrà calcular l'acceleració de la gravetat a partir de l'angle d'inclinació del pèndol i de l'acceleració del cotxe. Per tal de determinar l'acceleració de l'auto de xoc, s'hi afegirà una caixa amb dues molles de constant k coneguda. A partir de la llei de Hooke i observant quin desplaçament han tingut durant l'acceleració del cotxe, es podrà calcular l'acceleració del cotxe i, finalment, obtenir la de la gravetat.