Comparteix:

La Granota "Mollada"

Participants

Pau Autrand, Adrià Guinovart i Jan Olivetti.

Estudiants de Batxillerat Internacional d’Aula Escola Europea de Barcelona del curs 2015-16, becaris pel programa CiMs CELLEX.

Objectiu

L’objectiu de l’experiment és calcular les diferents acceleracions que experimenta l’atracció al llarg del temps, a partir de l’estirament i contracció d’un sistema de dues molles (amb constant elàstica coneguda) a partir de la llei de Hooke i cinemàtica bàsica. 

Principi físic

L'experiment consisteix en la construcció d'un sistema format per dues bases connectades entre elles, on una d'elles coincideix amb la base de l'atracció. En cada base hi haurà una molla enganxada, i entre aquestes dues molles hi haurà un objecte pesant que les connecti. S'ha preferit que siguin dues molles en lloc d'una per evitar que hi hagi un moviment de pèndol, que modificaria els resultats del procés experimental. La idea és observa com varia l'elongació de les molles durant la caiguda lliure.