Comparteix:

Pirates amb veu de "pito"

Participants

Víctor Escudero, Xavier Povill i Edgar Moreno

Estudiants de de l’Institut Jaume VicensVives de Girona del curs 2016-17, becaris pel programa CiMs CELLEX.

Objectiu

L'objectiu de l'experiment és observar el comportament d'un globus d'heli dins una capsa hermètica en un sistema de referència no inercial.

Principi físic

Si tinguéssim un pèndol en un moviment no inercial veuríem com aquest s'inclina en sentit contrari a l'acceleració, ja que tendiria a quedar-se en repòs. En canvi amb el globus d'heli s'esperà veure el contrari, si es troba dins una capsa hermètica. Això és deu a què en aquest cas serà l'aire de la caixa, més dens que l'heli, el que es mourà en direcció contrària a l'acceleració i per tant l'heli serà desplaçat en el sentit de l'acceleració del sistema no inercial.