Comparteix:

Un doble pèndol que mareja

Participants

Jon Bárcena, Amadeu Carceller i Albert López 

Estudiants de Batxillerat Internacional d’Aula Escola Europea de Barcelona del curs 2017-18, becaris pel programa CiMs CELLEX.

Objectiu

Determinar i trobar un model que permeti preveure el moviment que patirà un pèndol inicialment en repòs dins el vaixell pirata a mesura que guanya velocitat. Es tracta de posar un pèndol sobre la coberta del vaixell pirata, que al seu torn té un comportament semblant a un pèndol simple.

Principi físic

Tot i que hi ha un cert risc a què el moviment sigui caòtic donat que estem parlant d'un pèndol subjecte a un altre pèndol, la hipòtesi inicial és que el pèndol interior segueixi una oscil·lació oposada al vaixell gran. És a dir, en el punt en el qual el vaixell està més desplaçat cap a la dreta, ho estarà el pèndol a l'esquerra i viceversa. Aquesta hipòtesi es fa tenint en compte que el vaixell és un sistema de referència no inercial i el pèndol patirà una força fictícia en sentit contrari de l'acceleració del vaixell.